Hvad er leaset?

Leasing – hvad er leasing? Vælger en virksomhed at lease eksempelvis en bil, svarer det til at leje bilen – det vil sige at virksomheden ikke får ejendomsretten over bilen. Når en virksomhed vælger at lease, er der to forskellige leasingformer at vælge mellem – henholdsvis finansiel leasing og operationel leasing.

Hvad er en debat?

Debat er en meningsudveksling mellem flere mennesker med forskellige holdninger til et givent emne og som kan strække sig over længere tid, for eksempel via læserbreve i aviser.

Hvad kan man også kalde en strømning?

I strømningsmekanik (hydrodynamik og aerodynamik) er turbulens eller turbulent strømning et strømningsområde karakteriseret ved lav bevægelsesmængdediffusion, høj bevægelsesmængdekonvektion – og tryk- og hastighedsvariationer over tid. Strømning, som ikke er turbulent, kaldes laminar strømning.

Hvad betyder ordet landskab?

Landskab er et ord hvis oprindelse går tilbage til forhistorisk tid, og kommer af det oldnordiske landskapr der betyder forhold i et land; landskab, egn, landsdel.

Hvad er finansielle leasingforpligtelser?

Forpligtelsen over for leasinggiver indregnes med modsvarende værdi i balancen som en leasingforpligtelse (gæld) på passivsiden i det år, hvor institutionen har indgået en juridisk bindende leasingaftale.

Hvad betyder leasing på dansk?

Leasing betyder kort sagt leje; du får overdraget brugsretten i den aftalte periode, og så skal du leve op til aftalens betingelser. De to måder er henholdsvis operationel- og finansiel leasing. De to forskellige leasingformer håndteres forskelligt i dit regnskab.

Hvad er et godt debatindlæg?

Formålet med et debatindlæg er i første omgang at starte en debat og forsøge at overbevise andre om, at ens holdning til sagen er fornuftig – og dermed få andre til at synes det samme. Ofte vil det være noget, man selv har oplevet eller er utilfreds med, og som man ønsker at lave om på.

Hvad er en kronik?

En kronik (af græsk khronos = tid) er en artikel i en avis eller et tidsskrift om et emne eller tema. En kronik er et partsindlæg, og påstår ikke at fremlægge den hele og fulde sandhed. Den skal være skrevet, så læsere uden særligt forhåndskendskab kan forstå budskabet.

Hvad er en kulturel strømning?

I 1800-tallet er borgerskabets kultur præget af national-romantiske strømninger. På landet opstår andelsbevægelsen og der bliver bygget højskoler, forsamlingshuse og landbrugsskoler. En række højskoler har tilknytning til Skytte-, gymnastik- of idrætsforeninger. …

Hvad betyder IFRS 16?

IASB (International Accounting Standards Board) præsenterede i 2016 en ny standard for indregning og måling af leasingaftaler i årsregnskabet, som nu træder i kraft 1. januar 2019. Den nye leasingstandard, IFRS 16, erstatter den knap tyve år gamle IAS 17-standard.

Hvordan indregnes finansiel leasing i balancen?

Finansielle leasingaftaler Finansielt leasede aktiver skal for virksomheder i regnskabsklasse C og D optages i balancen på samme måde som købte aktiver. Leasingaktivet skal afskrives, ligesom de af virksomheden ejede aktiver.

Hvordan bogføres leasing af bil?

Når du indgår leasingaftalen af bilen, skal du bogføre et aktiv og en forpligtelse med samme beløb. Hvis du har lavet en betaling ved indgåelse af leasingaftalen, skal det beløb tillægges det beregnede aktiv. Du skal afskrive på aktivet, ligesom hvis du ejede det.