Wat na 2e ziektejaar?

Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, mag uw werkgever u ontslaan. Hij kan daarvoor een ontslagvergunning bij ons aanvragen. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is. U kunt ook in goed overleg uit elkaar gaan.

Wat is tweede spoor UWV?

Na uitval door ziekte re-integreert een werknemer doorgaans bij de huidige werkgever en in de eigen functie. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld: re-integratie tweede spoor.

Hoeveel loon na 2 jaar ziekte?

Ook in uw 2e ziektejaar betaalt uw werkgever u minimaal 70% van uw loon. Maar uw werkgever hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kunt u bij UWV een toeslag aanvragen.

Hoeveel loon na 1 jaar ziektewet?

De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%.

Wat na 2 jaar ziekte uitkering?

Na 2 jaar ziekte stopt meestal uw recht op loon en ziektewetuitkering. U kunt dan een WIA-uitkering krijgen. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen. Dat zijn de IVA-uitkering en de WGA-uitkering.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid?

Als u in loondienst bent en u wordt door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt dan krijgt u altijd eerst twee jaar een ziektewet uitkering van uw werkgever. Ongeacht of u voor een WGA of IVA uitkering in aanmerking komt heeft u recht op een transitievergoeding van uw werkgever.

Is tweede spoor verplicht?

Na een jaar arbeidsongeschiktheid is uw werkgever verplicht om het re-integratietraject tweede spoor op te starten, indien u op dat moment niet binnen het bedrijf bent gere-integreerd. U als werknemer bent in dat geval verplicht om aan het re-integratietraject tweede spoor mee te werken.

Wat als je in het tweede spoor geen baan vind?

Het UWV zal aan de hand van het opgebouwde dossier het tweede spoor traject beoordelen. Wanneer wordt geoordeeld dat het traject niet goed is verlopen kan dit leiden tot een loonsanctie voor de werkgever. Lees meer over tweede spoor. Zoek contact met re-integratiebureaus gespecialiseerd in tweede spoor trajecten.

Is er een opzegtermijn na 2 jaar ziekte?

Na afloop van de periode van 2 jaar (of 3 jaar bij een loonsanctie) geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Als er geen mogelijkheden zijn voor een werknemer zijn eigen werk of aangepast werk te verrichten en hij ook niet herplaatst kan worden in een passende functie, kun je de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Wat na 2 jaar WIA-uitkering?

Na 2 jaar ziekte stopt meestal uw recht op loon en ziektewetuitkering. U kunt dan een WIA-uitkering krijgen. U bent na 2 jaar ziekte nog steeds minimaal 35% arbeidsongeschikt. En u kunt met werken niet meer dan 65% van uw oude loon verdienen.

Hoeveel bedraagt het ziekengeld?

Uw ziektewetuitkering is meestal 70% van het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. In bijzondere situaties kan de ziektewetuitkering hoger zijn dan 70% van het dagloon.

Hoeveel loon bij langdurig ziekte?

Vanaf het tweede jaar. Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering beschouwd als invalide. 65 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin men arbeidsongeschikt werd.