Wat doen tegen pesten op school?

Pesten kan stoppen of afzwakken als andere kinderen het pestgedrag afkeuren of aan iemand van het schoolteam melden. Dat is niet ‘klikken’ of roddelen. Toekijken of meelopen heeft net het omgekeerde effect: het kind dat pest voelt zich gesterkt. Wijs je kind op de gevolgen voor het kind dat gepest wordt.

Waar wordt er het meest gepest?

In Nederland wordt 9,3 procent van de middelbare scholieren gepest, blijkt uit onderzoek van PISA, een onderwijsafdeling van OESO. Scholieren uit Portugal, IJsland, Zuid-Korea en Spanje worden net iets vaker gepest. Leeftijdgenootjes uit Rusland, de Dominicaanse Republiek, China en Tunesië hebben het veel zwaarder.

Wat is pesten artikel?

Pesten is gewelddadig en meestal herhaald gedrag van 1 of meer personen, met de bedoeling om de andere(n) te kwetsen. De schade kan psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal zijn. Wie wordt gepest, kan zich meestal niet verdedigen.

Hoeveel wordt er gepest op school?

In 2001 zei ruim 12 procent van de basisschoolleerlingen minstens twee keer per maand gepest te worden. In 2017 is dit gedaald naar bijna 6 procent. Ook in het voortgezet onderwijs is het percentage jongeren dat gepest wordt afgenomen. In 2001 zei 9,5 procent gepest te worden, in 2017 is het gedaald naar 4,5 procent.

Wat moet je doen als je kind gepest wordt op school?

9 TIPS ALS JE KIND GEPEST WORDT

 1. Tip 1: Geef je kind een compliment.
 2. Tip 2: Luister zonder oordeel.
 3. Tip 3: Maak duidelijk dat pesten niet oké is.
 4. Tip 4: Breng samen de situatie in kaart.
 5. Tip 5: Geef je kind de regie.
 6. Tip 6: Kom samen tot oplossingen tegen het pesten.
 7. Tip 7: Niets doen tegen pesten is geen optie!

Hoe kun je pesten tegengaan?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen wanneer je slachtoffer bent van pestgedrag of pestgedrag in je omgeving ziet.

 1. Kom op voor jezelf of een ander.
 2. Blijf rustig.
 3. Zoek hulp.
 4. Vermijd pesters: je hebt ze niet nodig.
 5. Omring je met mensen die je accepteren.
 6. Accepteer pesten nooit, bij wie dan ook.

Welke mensen worden gepest en op welke manier?

Vormen van pesten

 • Fysiek. Je wordt bijvoorbeeld achterna gezeten op weg naar huis en geslagen, geschopt of geduwd.
 • Verbaal. Klasgenoten schelden je bijvoorbeeld uit op het schoolplein.
 • Sociaal. Anderen praten over je buiten je om of ze negeren je.
 • Via internet (cyberpesten).

Wie pest er en waarom?

Pesten wordt vaak gedaan omdat ‘anderen het ook deden’ en je anders buiten de groep viel. Mensen kunnen heel naar doen als ze jaloers zijn. Ze kunnen het niet uitstaan dat anderen iets hebben, dat zij niet hebben. Eén van de voornaamste redenen voor jaloezie is dat iemand anders meer populair en geliefd is.

Wat wordt er verstaan onder pesten?

Definitie pesten Kinderen worden gepest als ze door een of meer leeftijdsgenoten bewust en stelselmatig worden beschadigd door negatieve acties waarbij de macht ongelijk verdeeld is en het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen.

Hoeveel pesters zijn er?

61,6

Standard Nine van Gepest Worden Aantallen Percentages
7 – veel meer dan middelmatig betrokken 10725 12
8 – in sterke mate betrokken 6165 6,9
9 – in zeer sterke mate betrokken 4566 5,1
Totaal 89433 100

Hoeveel kinderen worden er gepest via internet?

Van de jongeren tussen 12 en 25 jaar is 5 procent vorig jaar weleens online gepest, gestalkt of bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat betekent dat ongeveer 140.000 jongeren online gepest worden. Meisjes worden twee keer zo vaak lastig gevallen als jongens, 7 om 3,6 procent.