Wat betekent versterkte meerderheid?

Van een versterkte meerderheid is sprake indien meer dan de helft moet voor stemmen. Bijvoorbeeld twee/derde of drie/vierde. In statuten wordt dit ook wel aangeduid met percentages. Naast versterkte meerderheden kom je in statuten ook wel quorum voorschriften tegen.

Wat is een meerderheid?

Een gewone meerderheid van stemmen is een meerderheid die is bereikt wanneer er in een stemprocedure meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen.

Wat is volstrekte?

volstrekt = I volstrekt bijv. Uitspraak: [vɔl`strɛkt] voldoende of volledig Voorbeelden: `De zondag werd in volstrekte rust doorgebracht. `, `De partij heeft de volstrekte meerderheid.

Wat is een gekwalificeerde meerderheid van stemmen?

gekwalificeerde meerderheid (van stemmen) Als voor het aannemen van een besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven, dan moet de meerderheid van stemmen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld een meerderheid van minimaal 2/3 van het aantal stemmen.

Wat is een bijzondere Meerderheidswet?

Een bijzondere wet, ook wel een bijzondere meerderheidswet genoemd, is een manier van wetgeving in de Belgische rechtsorde die gebruikt wordt om institutionele en communautair gevoelige dossiers te regelen. Om een bijzondere wet aan te nemen, te wijzigen of af te schaffen is een bijzondere meerderheid nodig.

Wat is een gekwalificeerde meerderheid?

Onder gekwalificeerde meerderheid wordt verstaan ten minste 55% van de leden van de Raad die ten minste 15 in aantal zijn en lidstaten vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van de bevolking van de Unie.

Wat is een coalitiepartij?

Een coalitie is een verbond van twee of meer groeperingen, partijen of staten. In het bijzonder wordt het woord gebruikt voor een verbond van politieke partijen die dan in een volksvertegenwoordiging samen een meerderheid van de stemmen hebben.

Wat wordt bij een VVE verstaan onder een gekwalificeerde meerderheid?

‘Gekwalificeerde’ meerderheid van stemmen De gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt meestal gehanteerd voor belangrijke besluiten. Gekwalificeerd wil zeggen dat de meerderheid van stemmen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een besluit goed te keuren.

Hoeveel stemmen nodig VVE?

De vergadering van eigenaars kan rechtsgeldige besluiten nemen als een minimumaantal stemmen is vertegenwoordigd. Dit aantal wordt ook wel het ‘quorum’ genoemd en staat in het splitsingsreglement. Meestal moet minstens de helft van het totaalaantal stemmen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Welke gekwalificeerde meerderheid is er in Nederland in tweede lezing nodig voor een grondwetswijziging?

Voor een herziening van de Nederlandse Grondwet is in tweede lezing ten minste twee derde van de stemmen nodig. In België stelt de Grendelgrondwet dat twee derde van de stemmen nodig is voor het wijzigen van de grondwet, terwijl ook nog eens in beide taalgroepen een gewone meerderheid wordt vereist.

Waar staan de bijzondere wetten?

De belangrijkste bijzondere wetten zijn de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen, de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, de Bijzondere Wet van 16 januari 1989 betreffende de Financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en de Bijzondere Wet …

Waar staan bijzondere wetten?

Bijzondere wetten vormen een apart aandachtsgebied binnen gemeenten en kunnen behoorlijk divers zijn. Dit betreft landelijke wet- en regelgeving die voor iedereen geldt en niet specifiek Almeers is, in tegenstelling tot de regels uit de Algemene plaatselijke verordening.